هیچ دڵخوازێكت نییە .

هۆبەی دڵخوازەكانت بەتاڵە هیچ شتێكت دیاری نەكردوە كە جێگای سەرنجت بێت.
بۆ زیاد كردنی بابەت بۆ هۆبەی دڵخوازەكانت بچۆ بەشی داواكاری (كڕین ).

داواكاردنی بابەت بۆ كڕین