سەبەتەی كڕینت بەتاڵە

بۆ پڕ كردنی سەبەتەی كڕین بۆ پێویستە داواكاری ئەنجام بدەی بۆ یەكێك لە بابەكان.
دواتر بەردەوامی بدە بە كڕینەكانت.

رۆشتن بۆ كڕین